ALGEMENE VOORWAARDEN TEAM CHAMP

Lees deze algemene voorwaarden zorgvuldig door. Bij inschrijving voor de lessen en trainingen verklaart u akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.

FACILITEITEN
De specifieke faciliteiten die bij uw abonnement zijn inbegrepen, variëren afhankelijk van het gekozen abonnementstype, zoals groepslessen, individuele trainingen of een combinatie van beide. Raadpleeg uw abonnementsovereenkomst voor meer informatie over de inbegrepen faciliteiten.

BETALINGEN
De betaling van de abonnementskosten geschiedt door middel van automatische incasso, deze zal aan het begin van iedere kalendermaand worden uitgevoerd, u dient ten tijde van de incassering te zorgen voor een toereikend saldo op uw bank- of girorekening. Indien wij, om welke reden dan ook, het verschuldigde bedrag niet kunnen incasseren, houden wij ons het recht voor u de stornokosten van €3,- per mislukte incasso in rekening te brengen. Indien u uw betalingsverplichting niet nakomt, houden wij ons het recht voor om u de toegang tot de faciliteiten te ontzeggen, tot het verschuldigde bedrag is voldaan. Indien wij zijn genoodzaakt om de vordering ter incasso uit handen te geven aan een gerechtsdeurwaarder, zullen de buitengerechtelijke kosten, zijnde 15% van het alsdan verschuldigde bedrag, met het minimum van 25,00 euro op u worden verhaald.

TIJDELIJK STOPZETTEN VAN HET ABONNEMENT
Bij de-activatie van het abonnement naar aanleiding van operatie of ernstige ziekte dient men een medische verklaring over te leggen. Na herstel loopt uw abonnement weer door. Bij een zwangerschap kunt u het abonnement acht weken vóór de uitgerekende datum en tot acht weken na de bevallingsdatum deactiveren.

JAARLIJKSE VERHOGING VAN DE ABONNEMENTSKOSTEN
Team Champ behoudt zich het recht om èèn keer per jaar de abonnementskosten eenzijdig aan te passen door een verhoging. De verhoging zal twee maanden van te voren bekend worden gemaakt.

WIJZIGING ABONNEMENT
U kunt uw bestaande abonnement aanpassen naar een langere looptijd, met een opzegtermijn van 1 maand. Dit betekent dat bijvoorbeeld een 1-maand abonnement kan worden gewijzigd naar 12 maanden. Wijzigingen naar kortere looptijden zijn mogelijk na afloop van het huidige contract.

LET OP: Wijzigingen in het abonnement dienen schriftelijk of per e-mail te worden doorgegeven. Houd er rekening mee dat elke wijziging de start van een nieuwe looptijd betekent. Stuur uw verzoek naar administratie@teamchamp.nl.

BEËINDIGING ABONNEMENT
Na de contractduur wordt het abonnement automatisch maandelijks verlengd. U kunt het abonnement vervolgens maandelijks opzeggen met een opzegtermijn van één maand. Bijvoorbeeld, als uw 12-maanden contract loopt tot en met 31 december en u zegt op 9 of 20 december op, dan dient u te betalen tot en met 31 januari volgend jaar. Beëindiging ontslaat u niet van eerder verschuldigde bedragen. Als u geen opzegging indient, blijft de betalingsverplichting gelden.

LET OP: Beëindigingen dienen schriftelijk of per e-mail naar administratie@teamchamp.nl te worden ingediend.

TRAININGS/OPENINGSTIJDEN
Via de App dient u zich aan te melden voor een training. Afmelden kan tot 2 uur vóór aanvang van de les. Bij te laat afmelden of na aanmelding absent brengt Team Champ € 3,- boete op uw eerstvolgende factuur. Indien er minder dan 4 aanmeldingen zijn dan vervalt de les, hiervoor ontvangt u tot 2 uur vóór aanvang van de les een notificatie via de App. De openingstijden van de sportzaal worden vastgesteld door Team Champ. Wijzigingen worden door middel van een bericht via de App bekend gemaakt.

FEESTDAGEN/VAKANTIES
Tijdens erkende feestdagen kan het zijn dat er een aangepast lesrooster geldt. Er wordt geen kostenvermindering geboden voor deze dagen. Bovendien behoudt Team Champ zich het recht voor om tijdens bepaalde vakantieperiodes een aangepast vakantierooster aan te bieden. Dit kan inhouden dat er minder lessen zijn, maar dit zal van geval tot geval variëren. Vakantieroosters worden via de App bekendgemaakt, zodat u tijdig op de hoogte bent van eventuele wijzigingen in de planning.

KLEDING/TEXTIELVOORSCHRIFTEN
U bent verplicht om na de eerste week van het starten van uw abonnement, in het bezit te zijn van eigen correcte sportkleding. Geen correcte sportkleding betekent geen deelname aan de training. Het dragen van schone sportkleding en het gebruik van een handdoek is verplicht. Het gebruik van schoenen in de sportzaal is verboden. De lessen worden op blote voeten gevolgd.

ORDE/INSTRUCTIEVOORSCHRIFTEN
Het is niet toegestaan om drugs, alcohol of rook artikelen te gebruiken binnen de sportschool van Team Champ. Gebruik van dergelijke middelen zal leiden tot een toegangsverbod. U dient zich te houden aan de door de trainers van Team Champ gegeven instructies en vastgestelde reglementen ten aanzien van sportkleding, noodzakelijke orde en discipline. Bij overtreding van deze instructies en/of reglementen is Team Champ gerechtigd u toegang tot de sportschool/trainingen te ontzeggen.

VEILIGHEID EN AANSPRAKELIJKHEID
De directie van Team Champ is niet aansprakelijk voor diefstal en/of verlies van persoonlijke eigendommen in het gebouw. U dient zich ervan bewust te zijn dat het uitoefenen van sport risico’s met zich meebrengt. Eventuele schade en de daaruit voortvloeiende kosten, die tijdens de trainingen kunnen ontstaan, wordt voor eigen risico genomen. U vrijwaart Team Champ voor alle aanspraken en uzelf en van derden ten deze.

OVERIGE BEPALINGEN
Alle gevallen en/of situaties, waarin bovenstaand reglement niet voorziet, worden uitsluitend door de directie van Team Champ beoordeeld en beslist.

Deze algemene voorwaarden zijn van kracht vanaf 01-09-2019.
Alle inschrijvingen en lidmaatschappen na deze datum vallen onder deze voorwaarden.