Algemene Voorwaarden Team Champ

ALGEMENE VOORWAARDEN TEAM CHAMP

U bent verplicht kennis te nemen van de algemene voorwaarden daar u bij inschrijving voor de lessen en trainingen verklaart akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.

FACILITEITEN

In de abonnementskosten zijn de volgende faciliteiten inbegrepen: het deelnemen aan groepslessen en gebruik maken van Fitness & OpenGym Arena’s.

BETALINGEN

De betaling van de abonnementskosten geschiedt door middel van automatische incasso, deze zal aan het begin van iedere kalendermaand worden uitgevoerd, u dient ten tijde van de incassering te zorgen voor een toereikend saldo op uw bank of girorekening. Indien wij, om welke reden dan ook, het verschuldigde bedrag niet kunnen incasseren, houden wij ons het recht voor u de stornokosten van €3, per mislukte incasso in rekening te brengen. Indien u uw betalingsverplichting niet nakomt, houden wij ons het recht voor om u de toegang tot de faciliteiten te ontzeggen, tot het verschuldigde bedrag is voldaan. Indien wij zijn genoodzaakt om de vordering ter incasso uit handen te geven aan een gerechtsdeurwaarder, zullen de buitengerechtelijke kosten, zijnde 15% van het alsdan verschuldigde bedrag, met het minimum van 25,00 euro op u worden verhaald.

TIJDELIJK STOPZETTEN VAN HET ABONNEMENT

Bij deactivatie van het abonnement naar aanleiding van een blessure, operatie of ernstige ziekte dient men een medische verklaring over te leggen. De administratie beoordeeld en bepaald de deactivatie periode. Na deze periode loopt uw abonnement weer door. Bij een zwangerschap kunt u het abonnement acht weken vóór de uitgerekende datum en tot acht weken na de bevallingsdatum deactiveren.

LET OP: Deactivatie is alleen voor abonnementen van toepassing en niet voor losse Team Champ kaarten.

JAARLIJKSE VERHOGING VAN DE ABONNEMENTSKOSTEN

Team Champ behoudt zich het recht om èèn keer per jaar de abonnementskosten eenzijdig aan te passen door een verhoging. De verhoging zal tijdig bekend worden gemaakt.

WIJZIGING ABONNEMENT

U kunt uw lopende abonnement wijzigen naar een langere contractduur rekening houdend met 1 maand opzegtermijn. Bijvoorbeeld een wijziging van 6 maanden abonnement naar 12, 24 of The Champ abonnement. Bij iedere wijziging start uw contractduur opnieuw.

LET OP: Wijziging van het abonnement kan alleen per email aan de administratie.

BEËINDIGING ABONNEMENT

Aan het einde van een contractduur gaat uw abonnement maandelijks door. U kunt het abonnement daarna maandelijks opzeggen met één maand opzegtermijn. Bijvoorbeeld: een 12 maanden contract loopt t/m 31 december en u schrijft zich op 9 of 20 december uit, dan dient u alsnog te betalen t/m 31januari. Indien u niet opzegt blijft uw verplichting tot (maandelijkse)betaling lopen. Beëindiging van het abonnement ontslaat u niet van uw betalingsverplichting van reeds verschuldigde en opeisbare bedragen.

LET OP: Beëindiging kan alleen per email aan de administratie.

TRAININGEN & ‘NO SHOW’ beleid

Afmelden kan tot 2 uur vóór aanvang van de les. Voor te laat afmelden of absent na aanmelding ontvangt u een boete. Voordat de boete in rekening wordt gebracht ontvangt u eerst 1 “leven” (per maand). Dit houdt in dat er vanaf de tweede “No show” een boete van €3, per “No Show” extra op uw eerstvolgende contributie wordt berekend.

Bij minder dan 5 aanmeldingen voor een groepstraining vervalt de les, hiervoor ontvangt u tot 2 uur vóór aanvang van de les een notificatie via de App.

 

 

 

FITNESS & OPENGYM

Met een Fitness & OpenGym abonnement mag er gebruik worden gemaakt van alle Arena’s inclusief verschillende professionele (fitness)apparatuur en de Team Champ Ring.

LET OP: Ingeroosterde groepstrainingen gaan vóór het gebruik van een Arena.

OPENINGSTIJDEN

De openingstijden van de sportzaal worden vastgesteld door Team Champ en staan op onze website. Wijzigingen worden door middel van een bericht via de App bekend gemaakt.

FEESTDAGEN/VAKANTIES

Tijdens de erkende feestdagen zal de sportschool gesloten zijn, zonder dat dit zal leiden tot vermindering van de abonnementskosten of teruggave. Team Champ is 2 keer per jaar, twee weken gesloten tijdens de zomervakantie en de kerstvakantie.

In de volgende periodes kan er een vakantierooster komen: Voorjaarsvakantie, Meivakantie, Zomervakantie en Herfstvakantie. Dit hangt af van de aantal aanmeldingen. Tijdens de vakantierooster kan er minimaal twee keer per week getraind worden. De vakantiestop en vakantierooster wordt via de App bekend gemaakt.

KLEDING/TEXTIELVOORSCHRIFTEN

U bent verplicht om na de eerste week van het starten van uw abonnement, in het bezit te zijn van eigen correcte sportkleding. Geen correcte sportkleding betekent geen deelname aan de training. Het dragen van schone/correcte sportkleding en het gebruik van een handdoek is verplicht. In de Fitness & OpenGym Arenas zijn schone sportschoenen verplicht. De groepslessen worden op blote voeten gevolgd.

ORDE/INSTRUCTIEVOORSCHRIFTEN

Het is niet toegestaan om drugs, alcohol of rook artikelen te gebruiken binnen de sportschool van Team Champ. Gebruik van dergelijke middelen zal leiden tot een toegangsverbod. U dient zich te houden aan de door de trainers van Team Champ gegeven instructies en vastgestelde (huis)reglementen ten aanzien van sportkleding, noodzakelijke orde en discipline. Bij overtreding van deze instructies en/of (huis)reglementen is Team Champ gerechtigd u toegang tot de sportschool/trainingen te ontzeggen.

VEILIGHEID EN AANSPRAKELIJKHEID

De directie van Team Champ is niet aansprakelijk voor diefstal en/of verlies van persoonlijke eigendommen in het gebouw. U dient zich ervan bewust te zijn dat het uitoefenen van sport risico’s met zich meebrengt. Eventuele schade en de daaruit voortvloeiende kosten, die tijdens de trainingen kunnen ontstaan, wordt voor eigen risico genomen. U vrijwaart Team Champ voor alle aanspraken en uzelf en van derden ten deze.

OVERIGE BEPALINGEN

Alle gevallen en/of situaties, waarin bovenstaand reglement niet voorziet, worden uitsluitend door de directie van Team Champ beoordeeld en beslist.

ALGEMENE VOORWAARDEN TEAM CHAMP

AV Team Champ September 2019 2/2

X